PRAVIDLA SOUTĚŽE „Jarní protahovačky“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Jarní protahovačky“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí objednatele, případně zastoupeného pořadatelem, pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, budou upravená pravidla soutěže zveřejněna na adrese soutez.kostici.cz.

1. POŘADATEL, OBJEDNATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže, tj. osobou provádějící organizační, administrativní a případně technické kroky v soutěži dle instrukcí objednatele, je společnost VMLY&R s.r.o. se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 26133113zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 73088/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“). 

Technický servis soutěže zajišťuje:

BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (dále jen „technický správce“).

Objednatelem soutěže, tj. osobou, která formálně soutěž organizuje a rozhoduje o ní a o jejím průběhu, je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „objednatel“).

2. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období ode dne 1. 3. 2022 00:00:00 hod. do dne 30. 4. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Pro Slovenskou republiku jsou vytvořena separátní pravidla ve slovenštině. Soutěž bude realizována celkem v šedesáti jednom (61) soutěžním dnu. Soutěžní den začíná v čase 00:00:00 hod. a končí ve 23:59:59 hod. Soutěž o hlavní ceny (Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v hodnotě 11 289 Kč vč. DPH) je rozdělena do devíti kol a soutěž o denní ceny (hra Do roztrhání těla a zahradní kroket v hodnotě 778 Kč vč. DPH) je rozdělena do jednotlivých denních herních kol.

Výčet výher Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v jednotlivých herních kolech je následující:

Herní koloOdDoPočet Výher
101.03.2022 00:00:0007.03.2022 23:59:591
208.03.2022 00:00:0014.03.2022 23:59:591
315.03.2022 00:00:0021.03.2022 23:59:591
422.03.2022 00:00:0028.03.2022 23:59:591
529.03.2022 00:00:0004.04.2022 23:59:591
605.04.2022 00:00:0011.04.2022 23:59:591
712.04.2022 00:00:0018.04.2022 23:59:591
819.04.2022 00:00:0025.4.2022 23:59:591
926.04.2022 00:00:0030.04.2022 23:59:591

Výčet her Do roztrhání těla a zahradní kroket v jednotlivých herních kolech je následující:

Herní koloOdDoPočet Výher
101.03.2022 00:00:0007.03.2022 23:59:597
208.03.2022 00:00:0014.03.2022 23:59:597
315.03.2022 00:00:0021.03.2022 23:59:597
422.03.2022 00:00:0028.03.2022 23:59:597
529.03.2022 00:00:0004.04.2022 23:59:597
605.04.2022 00:00:0011.04.2022 23:59:597
712.04.2022 00:00:0018.04.2022 23:59:597
819.04.2022 00:00:0025.4.2022 23:59:597
926.04.2022 00:00:0030.04.2022 23:59:595

3. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěžící mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny kdykoliv na výzvu pořadatele předložit v písemné podobě. Není určena osobám v pracovněprávním nebo obdobném poměru k pořadateli, objednateli, technickému správci, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že některá z těchto výše uvedených vyloučených osob bude v soutěži vylosována, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

 1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené zejména v čl. 3 výše;
 2. v době trvání soutěže zakoupí alespoň jeden produkt „Kostíci“ specifikovaný v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel (dále také jako „soutěžní výrobek“), za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad, resp. účtenku obsahující BKP (bezpečnostní kód poplatníka) účtenky a doklad o koupi soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní nákup“). V případě online nákupu uvedou soutěžící datum a sumu nákupu namísto BKP kódu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, anebo lze společně použít originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu bez označení konkrétního zakoupeného soutěžního výrobku s tím, že k takovému dokladu z elektronické registrační pokladny bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku. V případě, že účtenka BKP neobsahuje (online nákup), musí účtenka pro účast v soutěži obsahovat údaje, ze kterých bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, případně bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní účtenka“).
 3. Následně:
  a) v době trvání soutěže, soutěžící navštíví soutěžní webové stránky soutez.kostici.cz (dále jen „soutěžní web“), kde v soutěžní aplikaci do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:

  • své jméno a příjmení,
  • platnou e-mailovou adresu,
  • platné telefonní číslo
  • posledních 8 znaků BKP soutěžní účtenky (povinný údaj), v případě, že soutěžní účtenka neobsahuje BKP, může soutěžící vyplnit místo něj sumu nákupu zaokrouhlenou na celé koruny a datum nákupu ve tvaru mm/dd/2022 (měsíc/den/2022).

  a potvrdí

  • souhlas s pravidly této soutěže,
  • že bere na vědomí a je srozuměn se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8. těchto Pravidel, a soutěžní formulář odešle pomocí funkčnosti soutěžní aplikace technickému správci soutěže. Okamžikem splnění předmětných instrukcí je soutěžící registrován do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).
 4. Datum doručení soutěžního vstupu je rozhodující pro zařazení soutěžního vstupu do losování, a tedy i vyhodnocení soutěže.
 5. Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže. S KAŽDOU SOUTĚŽNÍ ÚČTENKOU, JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY JEN JEDEN SOUTĚŽNÍ VSTUP! (Bez ohledu na to, nákup kolika soutěžních výrobků soutěžní účtenka prokazuje, tzn., že konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu soutěžní účtenku, a jedna soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup). Každou soutěžní účtenku lze v soutěži použít pouze 1x.
 6. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže (resp. jeho soutěžní vstup do konkrétního soutěžního kola) okamžikem doručení soutěžního vstupu technickému správci soutěže.
 7. DATUM ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ BÝT SHODNÉ ANEBO NÁSLEDOVAT ZA DATEM SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU, ČAS ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ NÁSLEDOVAT AŽ PO ČASU SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU. Účastník soutěže je povinen (bude-li o to požádán) pro prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál/scan originálu soutěžní účtenky od soutěžního nákupu, se kterým byl vylosován v soutěži. Za originál soutěžní účtenky je považována i fotokopie účtenky zaslaná elektronicky či poštou na adresu pořadatele. Předložení soutěžní účtenky k soutěžnímu nákupu může být objednatelem či pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE:

Výhercem se stane pouze ten soutěžící, který bude pro dané soutěžní kolo vylosován pořadatelem soutěže dle níže uvedených pravidel a zároveň zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, zejména předloží na výzvu doklad o koupi soutěžního nákupu (dále jen jednotlivě jako „výherce“, společně jako „výherci“).

Losováno bude vždy ze všech soutěžních vstupů do soutěže platně doručených v době konání losování/herního kola, s tím, že losování bude probíhat jednotlivě pro každé soutěžní kolo zvlášť. Výherce každého soutěžního kola bude vyhlášen vždy nejpozději do jednoho týdne po skončení příslušného herního kola, za podmínky, že splní podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže (resp. soutěžního kola), případně nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících všechny podmínky soutěže a budou ze soutěže vyloučeni, tedy se nestanou výhercem, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Hlavní výhrou v soutěži je 9x Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v hodnotě 11 289 Kč vč. DPH. Dalšími výhrami je 61x hra Do roztrhání těla a zahradní kroket v hodnotě 778 Kč vč. DPH (dále jen „výhry“). Výhru získá výherce po doložení a ověření soutěžní účtenky a bude zaslána do 2 měsíců po ukončení soutěže na adresu, kterou výherce zašle v odpovědi na výherní email. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč vč. DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená Výherci o srážkovou daň ponížena.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže neodpovídají za technické obtíže správce sítě.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je objednatelem soutěže stanovena.

V případě aktuální nedostupnosti výhry na trhu si pořadatel vyhrazuje právo doručit výhru v nejbližší možné době, o čemž bude výherce neprodleně informován.

7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Vylosovaní soutěžící budou o své výhře a o dalším postupu informováni na e-mailové adrese, se kterou se registrovali do soutěže, a to do jednoho týdne od vylosování, (informační e-mail o výhře dále jen jako „výherní zpráva“). Výherce je povinen na výzvu zaslat technickému správci fotokopii soutěžní účtenky a dále adresu trvalého bydliště (případně kontaktní adresu), a to nejpozději do 5 kalendářních dní od informovaní o výhře. V případě, kdy bude mít pořadatel, objednatel nebo technický správce pochybnost o pravosti soutěžních účtenek, které mu byly doručeny v podobě skenů/fotografií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto soutěžních účtenek na jím určenou adresu a ve lhůtě jím stanovené. V případě, že mu tyto soutěžní účtenky nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat údajům zadaným vylosovaným soutěžícím v rámci soutěžního vstupu, bude vylosovaný soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžní účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném vylosovaném soutěžícím.

Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být zaslány doporučeně na adresu a ve lhůtě sdělené vylosovanému soutěžícímu pořadatelem, objednatelem či technickým správcem (dle jejich pokynů) příslušnému účastníkovi.

V případě, že vylosovaný soutěžící nesplní v tomto článku výše uvedené podmínky či je nesplní ve stanovených termínech, jeho nárok na výhru zaniká a tato nepřevzatá výhra propadá bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

V případě, že bude nutné si od výherce vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher (vznikne-li na ně nárok) se přiměřeně prodlužuje. V případě, že výherce výhru odmítne formou písemného oznámení adresovaného objednateli soutěže, propadá výhra bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, či ztrátu účtenky během přepravy (v případě nutnosti ověření pravosti skenu/fotografie účtenky). Způsob zaslání účtenky je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese odpovědnost za škodu či újmu vzniklou užíváním výhry.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, objednatele i technického správce soutěže), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a v případě odeslání odpovědi na výherní zprávu rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 pravidel (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je objednatel a zpracovatelem pořadatel a technický správce.

Právním základem zpracování osobních údajů jsou především:

 • souhlas s účastí v soutěži;
 • u výherců pak oprávněný zájem objednatele, pořadatele a technického správce na dokončení soutěže a oznámení jejích výsledků; a
 • zákonné povinnosti objednatele (např. povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a pod).

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů účastník dobrovolně souhlasí se zapojením do soutěže a je srozuměn s pravidly soutěže a rozsahem svých práv jako subjektu údajů. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že objednatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv objednatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na objednatele přes kontaktní formulář na webových stránkách http://www.danone.cz/gdprochrana.html Objednatel ustanovil osobu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva subjektu údajů, případně podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele, si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Změny pravidel budou činěny prostřednictvím písemných číslovaných dodatků, s účinností od jejich zveřejnění na soutěžním webu.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele či objednatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo objednatele je konečné.

Pořadatel, objednatel, technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří bez nepřiměřených obtíží nebo bez zavinění na straně pořadatele, technického správce, objednatele, doručit na výhercem uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a propadá tato výhra objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu ani ve lhůtě 3 týdnů po výzvě o dodání doručovací adresy e-mailem, na který výherce neodpověděl, zaniká nárok výherce na získání této výhry (která propadá ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Případné informace získá každý soutěžící na INFOLINCE danone@liciad.com ve všední dny od 08:00 do 16:00 hodin.

O soutěži informuje soutěžní web soutez.kostici.cz. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžním webu soutez.kostici.cz.

V Praze dne 15. 2. 2022

Přílohy

Příloha č. 1 – soutěžní výrobky:

 • Kostíci barvíci 109 g
 • Kostíci čokoparta 107 g
 • Kostíci klauníci 109 g
 • Kostíci křupíni 106 g
 • Kostíci sladkáči 109 g
 • Kostíci zakysaný nápoj s čokoládovou příchutí 170 g
 • Kostíci zakysaný nápoj s borůvkami 170 g
 • Kostíci kapsička vanilka 130g
 • Kostíci kapsička čokoláda 130g

Danone a.s. používá na těchto webových stránkach cookies.

S vaším souhlasem je budeme používat k měření a analýze užívání webových stránek (analytické cookies) a k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné reklamy a informace (cílené cookies). Další informace naleznete v prohlášení o cookies.

Nastavení soukromí bylo uloženo!
Přizpůsobit cookies mým preferencím


Tyto cookies jsou zapotřebí pro fungování webových stránek a nelze je vypnout. Jsou obvykle zadány jako reakce na kroky, které jste podnikli a které představují žádost o služby (stanovení vašich preferencí při ochraně soukromí, přihlašování, vyplňování formulářů apod.). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto cookies blokoval nebo aby vás na ně upozorňoval, ale v takovém případě nebudou fungovat některé části webových stránek.

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, a měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. Ukazují nám, které stránky jsou nejpopulárnější a které jsou nejméně populární a jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách. Jestliže nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

Tyto cookies mohou nastavit prostřednictvím našich webových stránek třetí osoby, resp. naši reklamní partneři k vytvoření profilu vašich zájmů a aby vám nabídli příslušné reklamy na jiných webových stránkách. Tyto cookies přímo neukládají osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Jestliže nepovolíte tyto cookies, budete dostávat méně cílené reklamy.

Decline all Services
Accept all Services
Cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram