PRAVIDLA SOUTĚŽE „MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Mezinárodní den dětí“ (dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí objednatele, případně zastoupeného pořadatelem, pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, budou upravená pravidla soutěže zveřejněna na adrese soutez.kostici.cz.
1. POŘADATEL, OBJEDNATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže, tj. osobou provádějící organizační, administrativní a případně technické kroky v soutěži dle instrukcí objednatele, je společnost BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (dále jen „pořadatel“).
Technický servis soutěže zajišťuje: BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (dále jen „technický správce“).
Objednatelem soutěže, tj. osobou, která formálně soutěž organizuje a rozhoduje o ní a o jejím průběhu, je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „objednatel“).
2. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období ode dne 27. 5. 2021 00:00:00 hod. do dne 1. 6. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Pro Slovenskou republiku jsou vytvořena separátní pravidla ve slovenštině. Soutěž bude realizována celkem v šesti (6) soutěžních dnech. Soutěžní den začíná v čase 00:00:00 hod. a končí ve 23:59:59 hod.
3. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěžící mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny kdykoliv na výzvu pořadatele předložit v písemné podobě. Není určena osobám v pracovněprávním nebo obdobném poměru k pořadateli, objednateli, technickému správci, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že některá z těchto výše uvedených vyloučených osob bude v soutěži vylosována, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:
1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené zejména v čl. 3 výše
2. Soutěžící soutěžním vstupem podle čl. 5 Pravidel potvrzuje:...

o souhlas s pravidly této soutěže, a
o že bere na vědomí a je srozuměn se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 10 těchto Pravidel
3. Datum doručení soutěžního vstupu je rozhodující pro zařazení soutěžního vstupu do losování, a tedy i vyhodnocení soutěže.
4. Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším komentářem splňujícím pravidla této soutěže.
5. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže okamžikem zveřejnění komentáře.
5. MECHANIKA SOUTĚŽE:
Do soutěže se lze zapojit komentováním příslušného příspěvku uvedeného na Facebooku a Instagramu, kde budou následně vylosováni výherci (dále jen jako „soutěžní vstup“).
Výhercem se stane pouze ten soutěžící, který bude vylosován pořadatelem soutěže dle níže uvedených pravidel a zároveň zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (dále jen jednotlivě jako „výherce“, společně jako „výherci“).
Losováno bude ze všech soutěžních komentářů platně doručených v době konání soutěže. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do jednoho týdne po skončení soutěže, za podmínky, že splní podmínky stanovené těmito pravidly.
V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, případně nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících všechny podmínky soutěže a budou ze soutěže vyloučeni, tedy se nestanou výhercem, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
6. VÝHRY V SOUTĚŽI:
Výhrou v soutěži je 3x 30 ks produktů Kostíci (dále jen „výhry“). Výhru získá výherce po losování a bude zaslána do 2 měsíců od ukončení soutěže na adresu, kterou výherce zašle v odpovědi. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku a také pro Facebook a Instagram.
Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže neodpovídají za technické obtíže správce sítě.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je objednatelem soutěže stanovena.
7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Vylosovaní soutěžící budou o své výhře a o dalším postupu informováni zprávou na Facebooku či Instagramu, a to do jednoho týdne od vylosování, (zpráva o výhře dále jen jako „výherní zpráva“). Výherce je povinen zaslat adresu trvalého bydliště (případně kontaktní adresu) a své telefonní číslo, a to nejpozději do 5 kalendářních dní od informování o výhře.
V případě, že vylosovaný soutěžící nesplní výše uvedené podmínky či je nesplní ve stanovených termínech, jeho nárok na výhru zaniká a tato nepřevzatá výhra propadá bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
V případě, že výherce výhru odmítne formou písemného oznámení adresovaného objednateli soutěže, propadá výhra bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu nebo za problémy s doručením výhry. Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese odpovědnost za škodu či újmu vzniklou užíváním výhry.
Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
8. PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

9. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA
Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora a fotografie bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

10. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, objednatele i technického správce soutěže), a to v rozsahu jméno a příjmení, profilová fotografie, telefonní číslo v případě odeslání odpovědi na výherní zprávu rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 pravidel. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 60 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je objednatel a zpracovatelem pořadatel a technický správce. Právním základem zpracování osobních údajů je tedy nezbytnost splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.
Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
• právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.
Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele.
Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.
V případě pochybností o dodržování práv objednatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na objednatele přes kontaktní formulář na webových stránkách http://www.danone.cz/gdprochrana.html Objednatel ustanovil osobu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva subjektu údajů, případně podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.
Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele, si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Změny pravidel budou činěny prostřednictvím písemných číslovaných dodatků, s účinností od jejich zveřejnění na soutěžním webu.
Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele či objednatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo objednatele je konečné.
Pořadatel, objednatel, technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří bez nepřiměřených obtíží nebo bez zavinění na straně pořadatele, technického správce, objednatele, doručit na výhercem uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a propadá tato výhra objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu ani ve lhůtě 3 týdnů po výzvě o dodání doručovací adresy e-mailem, na který výherce neodpověděl, zaniká nárok výherce na získání této výhry (která propadá ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.
Případné informace získá každý soutěžící na našem Facebooku nebo Instagramu Kostíci CZ/SK ve všední dny od 09:00 do 17:00 hodin.
O soutěži informuje Facebook nebo Instagram Kostíci CZ/SK. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžním webu soutez.kostici.cz.

V Praze dne 12. 5. 2021


Danone a.s. používá na těchto webových stránkach cookies.

S vaším souhlasem je budeme používat k měření a analýze užívání webových stránek (analytické cookies) a k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné reklamy a informace (cílené cookies). Další informace naleznete v prohlášení o cookies.

Nastavení soukromí bylo uloženo!
Přizpůsobit cookies mým preferencím


Tyto cookies jsou zapotřebí pro fungování webových stránek a nelze je vypnout. Jsou obvykle zadány jako reakce na kroky, které jste podnikli a které představují žádost o služby (stanovení vašich preferencí při ochraně soukromí, přihlašování, vyplňování formulářů apod.). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto cookies blokoval nebo aby vás na ně upozorňoval, ale v takovém případě nebudou fungovat některé části webových stránek.

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, a měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. Ukazují nám, které stránky jsou nejpopulárnější a které jsou nejméně populární a jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách. Jestliže nepovolíte tyto cookies, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

Tyto cookies mohou nastavit prostřednictvím našich webových stránek třetí osoby, resp. naši reklamní partneři k vytvoření profilu vašich zájmů a aby vám nabídli příslušné reklamy na jiných webových stránkách. Tyto cookies přímo neukládají osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Jestliže nepovolíte tyto cookies, budete dostávat méně cílené reklamy.

Decline all Services
Accept all Services
Cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram